Kasutajaleping

Registreerudes internetilehekülje www.pockitlaw.com kasutajaks, kinnitad, et oled tutvunud käesoleva kasutajalepingu tingimustega (edaspidi Kasutustingimused), nõustud Kasutustingimustega ning kohustud Kasutustingimusi täitma alljärgnevas:

1 ÜLDSÄTTED

1.1 Käesolevad Kasutustingimused reguleerivad õigussuhteid, mis tekivad pockitlaw keskkonna kasutamisel.
1.2 Kasutustingimustes kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
1.2.1 Pockitlaw – internetiaadressil www.pockitlaw.com asuv teenuste osutamise keskkond;
1.2.2 Kasutajakonto – pockitlaw kasutajaks registreeritud isiku kasutajatunnus koos salasõnaga;
1.2.3 Kasutaja – isik, kellel on pockitlaw kasutajakonto;
1.2.4 Tellija – kasutaja, kes on täisealine teovõimeline füüsiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik ning kes on pockitlaw keskkonda esitanud tellimuse;
1.2.5 Õigusnõustaja – kasutaja, kohtumenetlusvõimelist õigusalast haridust omav jurist või advokaat, kelle suhtes ei ole jõustunud süüdimõistvat kohtuotsust tahtlikult toimepandud kuriteo või muu kuriteo eest, mis teeb võimatuks õigusnõustajana tegutsemise ning kes on pockitlaw keskkonnas registreeritud õigusnõustajana.

2 KASUTAJALEPINGU SISU

2.1 Pockitlaw keskkonnas osutatava teenuse sisuks on Kasutajale tellimuse koostamise, tellimustingimustele vastavatele Õigusnõustajatele pakkumise tegemiseks tellimuse edastamise ja kasutajate vahelise koostöö võimaldamine, Kasutustingimustes sätestatud tingimustel. Pockitlaw keskkond ei osuta õigusteenust ega maakleri teenust. Pockitlaw ei ole õigussuhte pooleks Tellija ja tema poolt valituks osutunud Õigusnõustaja vahel.
2.2 Pockitlaw keskkonnas võib avaldada üksnes selliseid tellimusi, mis pole seaduse või Kasutajatingimustega keelatud.
2.3 Pockitlaw kasutamine ei ole lubatud programmide abil, mis saadavad pockitlaw  keskkonda automaatseid päringuid mistahes eesmärgil sh on keelatud robotite, jälitus-otsinguseadmete (spider), andmete sorteerija (scraper) ja muude automaatsete seadmete kasutamine.
2.4 Pockitlaw  keskkonna kasutamisel ei ole lubatud mistahes tegevused, mis häirivad või takistavad pockitlaw  keskkonna sihtotstarbelist kasutamist.

3 POCKITLAW ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1 Pockitlaw-l on õigus:
3.1.1 kontrollida, et keskkonna kasutamine toimuks kooskõlas Kasutustingimustega. Rikkumise avastamisel võib Pockitlaw kasutada kõiki seaduses ja käesolevates Kasutustingimustes sätestatud õigusi;
3.1.2 nõuda Kasutajakonto loomisel Tellija kontaktandmete ning Õigusnõustaja isiku ja pädevusandmete autentimist ja töödelda neid andmeid teenuse osutamise eesmärgil seaduses sätestatud tingimustel ja korras;
3.1.3 tutvuda talle sobival ajal Tellija poolt tellimuses sisalduva informatsiooni ja lisamaterjaliga kontrollimaks, kas nimetatud informatsioon ja lisamaterjalid pole vastuolus Kasutustingimustes sätestatuga;
3.1.4 küsida Õigusnõustajatelt litsentside aktiveerimistasu vastavalt hinnakirjale ja Õigusnõustaja valitud aktveerimisperioodile;
3.1.5 saata valituks osutunud Õigusnõustajale Tellija kontaktandmed;
3.1.6 küsida Kasutajalt tagasisidet keskkonna kasutamisega seonduvates küsimustes;
3.1.7 keelduda pockitlaw keskkonna kasutajaõiguste andmisest  igaühele, oma otsust põhjendamata;
3.1.8 blokeerida seaduse ja Kasutustingimuste vastaselt käituva Kasutaja Kasutajakonto, kui Kasutustingimusi on oluliselt rikutud, või Kasutaja on muul viisil kuritarvitanud pockitlaw keskkonda selliselt, et kasutamine põhjustab kahju pockitlaw keskkonnale, teistele Kasutajatele või kolmandatele isikutele.
3.1.9 tingimusteta ja viivitamatult peatada teenuste kasutamise võimalus (Kasutaja blokeerida) juhul, kui tellimus sisaldab ebatäpseid ja/või eksitavaid andmeid, mille avaldamise puhul on tegemist õigusrikkumisega või mille avaldamisel on Kasutaja läinud vastuollu käesolevate kasutustingimuste ja heade tavadega;
3.1.10 mitte tagastada seaduse ja Kasutustingimuste vastaselt käitumise tõttu blokeeritud Kasutaja Kasutajakonto aktiveerimistasu jääki Kasutajale;
3.1.11 mitte tagastada Kasutaja avalduse alusele deaktiveeritud või kustutatud Kasutaja Kasutajakonto aktiveerimistasu jääki Kasutajale;
3.1.12 sulgeda mistahes ajal pockitlaw keskkond. Keskkonna sulgemisel tagastatakse Kasutajale tasutud aktiveerimistasu, millelt arvatakse maha keskkonna sulgemise päeva seisuga kasutaja poolt kasutatud proportsionaalne aktiveerimistasu summa;
3.1.13 katkestada ajutiselt pockitlaw keskkonna kasutamine, kui see on vajalik tehniliste muudatuste, uuenduste või hooldetööde eesmärgil, avalike võrguteenuste asendus-, muutmis- või hooldetööde tõttu või juhtudel, mis tulenevad seadustest või asjaomaste volitatud ametkondade määrustest ning otsustest.
3.2 Pockitlaw-l on kohustus:
3.2.1 hooldada ning jälgida teenuste toimimist ja nende Kasutajale kättesaadavust;
3.2.2 tagada Kasutaja abistamiseks klienditoe toimimine e-posti aadressil help@pockitlaw;
3.2.3 esitada valituks osutunud Õigusnõustajale Tellija kontaktandmed;
3.2.4 deaktiveerida või kustutada  Kasutaja avalduse alusel tema Kasutajakonto.

4 PIIRANGUD POCKITLAW KESKKONNA KASUTAMISEL

4.1 Pockitlaw keskkonna kasutamine kasutusriigi seadusandluse, kasutustingimustega ning heade tavade ja kommetega vastuolus oleva, sündsusetu või muul viisil sobimatu teo tegemiseks või selle propageerimiseks on keelatud.
4.2 Sealhulgas, kuid mitte ainult, on pockitlaw keskkonna kasutamisel keelatud alljärgnevalt loetletud teod:
4.2.1 juurdepääsu tekitamine internetivõrgus olevatele sellistele ressurssidele, millele juurdepääs ei ole Kasutajale lubatud;
4.2.2 autoriõigusega kaitstavate teoste, kaubamärkide, ärinime, reklaami, litsentside, tööstusdisaini vms intellektuaalomandi kasutamine, mille kasutamine ei ole antud Kasutajal lubatud, või viisil, kuidas ei ole lubatud;
4.2.3 arvutitehnika abil koostatud või kogutud andmete terviklikkuse omavoliline hävitamine, kahjustamine või muutmine;
4.2.4 selliste andmete ja materjalide kopeerimine või mistahes viisil edastamine, mis tekitavad teenusserveritele ebanormaalset koormust;
4.2.5 arvutiviiruste või programmide, mis sisaldavad endas viirusi või mistahes muid koode, faile või programme ja/või selle osasid, mis on loodud segama, häirima või piirama telekommunikatsioonivõrgu, selle seadmete või kasutatava tarkvara funktsionaalsust, mistahes viisil levitamine;
4.2.6 julmuse, füüsilise või psüühilise vägivalla ning ebaseadusliku tegevuse propageerimine;
4.2.7 kas otseselt või kaudselt teistele internetivõrgus olevatele materjalidele viitamine, Kasutaja enda või mõne muu isiku reklaamimine, välja arvatud juhul, kui see on lubatud käesolevates Kasutustingimustes;
4.2.8 internetivõrgu töö või teiste Kasutajate häirimine;
4.2.9 tellimuse sisestamine ilma tegeliku kavatsuseta teenust tellida;
4.2.10 tellimuste tegemisel ebatsensuursete, sündsusetute ja solvavate väljendite kasutamine.

5 KASUTAJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

5.1 Kasutajal on õigus:
5.1.1 kasutada pockitlaw keskkonda kooskõlas käesolevate Kasutustingimuste, pockitlaw keskkonnas olevate juhendite, õigusaktides sätestatu ja heade kommete ning tavadega;
5.1.2 kasutada pockitlaw keskkonda vastavalt oma pädevusele ja vajadustele ning üksnes seaduslikel ja õiguspärastel eesmärkidel.
5.2 Kasutaja kohustub:
5.2.1 Tellija kohustub esitama pockitlaw kasutajaks registreerumisel kehtivad kontaktandmed;
5.2.2 Õigusnõustaja kohustub esitama pockitlaw kasutajaks registreerumisel tõeseid isiku-, pädevus- ja kontaktandmed;
5.2.3 tasuma pockitlaw keskkonna kasutamise eest vastavalt pockitlaw keskkonnas avaldatavale kehtivale hinnakirjale.
5.3 Käesolevate kasutustingimustega nõustumisel kinnitab Kasutaja järgmist:
5.3.1 Tellija kinnitab kasutajana, et ta on täielikult teovõimeline isik (sh vanem kui 18-aastane) ja tal puuduvad õiguslikud ja pädevuslikud takistused tellimuste esitamiseks, lepingute sõlmimiseks ja nende täitmiseks, sh tal on äriühingu või teise füüsilise isiku esindamisel olemas kõik vajalikud load, kooskõlastused ja volitused tellimuste esitamiseks ja võimalike kliendilepingute sõlmimiseks;
5.3.2 Õigusnõustaja kasutajana kinnitab, et ta on tegevuskoha riigi kohtumenetlusvõimelise õigusalase haridusega teovõimeline jurist või advokaat, kelle suhtes ei ole jõustunud süüdimõistvat kohtuotsus tahtlikult toimepandud kuriteo või muu kuriteo eest, mis teeb võimatuks õigusnõustajana tegutsemise tegevuskoha riigis ning tal puuduvad igasugused õiguslikud takistused pakkumiste tegemiseks, kliendilepingute sõlmimiseks ning nende täitmiseks;
5.3.3 ta kohustub järgima kõiki käesolevates kasutustingimustes, pockitlaw keskkonnas avaldatud juhistes ja selgitustes sätestatud tingimusi;
5.3.4 ta vastutab iseseisvalt enda poolt pockitlaw keskkonda edastatud andmete, tellimuste ja pakkumuste sisu eest;
5.3.5 ta saab aru, et tellimustes ja pakkumustes esitatava teabe põhjal poolte vahel kokkulepitud hilisemate tehingute tegemine ja teenuste osutamine toimub pockitlaw keskkonna sekkumiseta ja vastutuseta;
5.3.6 et Kasutaja ja pockitlaw keskkonna vaheline õigussuhe on piisavalt selgesõnaliselt kasutustingimustes kirjas. Pockitlaw keskkonna kasutamine muudel eesmärkidel, mis ei ole käesolevates kasutustingimustes kirjas, saab toimuda vaid pockitlaw keskkonna eelneval kirjalikul nõusolekul;
5.3.7 Kasutaja kohustub enda andmete muutumisel tegema iseseisvalt muudatused pockitlaw keskkonna kasutaja profiilis ning vastutab mistahes kahju eest, mis on tingitud asjaolust, et pockitlaw keskkonnas kajastatud andmed on ebaõiged;
5.4 Kasutajal on keelatud kasutada pockitlaw keskkonda pettuse või mõne muu õiguserikkumise toimepaneku eesmärgil. Seal hulgas on Kasutajal keelatud kasutada kaubamärke, teenusemärke, kaubanimesid, logosid, äriühingute ja teenuseÕigusnõustajate nimesid jms sellisel kujul, mis tõenäoliselt või kavatsetult loovad temast mulje kui selliste märkide, nimede või logode tegelikust omanikust või õigustatud valdajast, kui ta seda tegelikult ei ole.
5.5 Kasutaja kohustub saladuses hoidma pockitlaw keskkonda sisenemiseks vajalikke andmeid ja paroole. Kasutaja peab tagama, et nimetatud andmed ei satuks kolmandate isikute valdusesse. Kolmanda isiku valdusesse sattunud paroolide abil pockitlaw keskkonna kasutamisest tekkiva võimaliku kahju eest vastutab ainuisikuliselt Kasutaja.  Pockitlaw keskkonnal puudub kohustus kontrollida pockitlaw keskkonda kasutava Tellija isikusamasust.
5.6 Kasutaja kohustub pockitlaw keskkonda sisenemiseks vajalike andmete kaotamisest või kolmandate isikute ebaseaduslikku valdusesse sattumisest pockitlaw keskkonda viivitamatult teavitama.

6 VASTUTUS

6.1 Pockitlaw vastutab Kasutustingimustes nimetatud kohustuste täitmise eest antud ajahetkel parimal võimalikul viisil, kusjuures pockitlaw ei võta endale mistahes vastutust seoses Kasutaja võimalike kahjudega alljärgnevatel juhtudel:
6.1.1 kui kahju on tekkinud pockitlaw-st mitteolenevatel põhjustel, eelkõige häiretest teenuste osutamisel või teenuste kasutamise eeldusena toimivas internetiühenduses;
6.1.2 kui kahju on tekkinud pockitlaw-st mitteolenevatel põhjustel kasutaja informatsiooni edastamisviivituse või mahakustutamise tulemusena;
6.1.3 kui kahju on tekkinud volitamata isikute juurdepääsu tulemusena Internetivõrgus asuvale informatsioonile või sellise informatsiooni muutmisel selleks volitamata isikute poolt;
6.1.4 kui Kasutajal on pretensioone teenuste kaudu või nendega seoses esitatava või saadava informatsiooni, teenuste või toodete kättesaadavuse, oma eesmärkidele sobivuse, nende tõesuse ja/või sisu suhtes;
6.2 Kasutaja vastutab muuhulgas iseseisvalt ja täielikult:
6.2.1 tema poolt teenuste kasutamisel edastatavate andmete ja informatsiooni sisu eest ning nende vastavuse eest Kasutustingimustes ja kehtivas seadusandluses sätestatuga;
6.2.2 teenuste kasutamise eesmärkide kuritarvitamise eest;
6.2.3 kahjude eest, mis tekivad Kasutajale endale ja/või mistahes kolmandale isikule seoses käesolevate Kasutustingimuste rikkumisega Kasutaja poolt.

7 KASUTUSTINGIMUSTE KEHTIVUS JA MUUTMINE

7.1 Kasutustingimused jõustuvad pockitlaw keskkonda Kasutajakonto loomisest alates ja kehtivad tähtajatult.
7.2 Pockitlaw-l on õigus ilma Kasutajale ette teatamata muuta ja/või modifitseerida teenuste sisu, parameetreid, piiranguid, protseduure, teenuste osutamise menüüstruktuure, dokumentatsiooni jms. Muudatused loetakse kasutajale teatavaks tehtuks alates nende paigutamise hetkest Pockitlaw keskkonda.
7.3 Pockitlaw-l on õigus teenuste arengust tulenevalt ning nende parema ja turvalisema kasutamise huvides Kasutustingimusi ja hinnakirja ühepoolselt muuta ning täiendada.
7.4 Pockitlaw võib teavitada Kasutajat Kasutustingimuste ja hinnakirja muudatustest ja täiendustest pockitlaw-s avaldatavate vastavate teadete kaudu.
7.5 Kasutustingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest pockitlaw-s.
7.6 Kasutaja kinnitab oma nõustumisest muudatuste ja täiendustega hinnakirjas ja/või Kasutustingimustes pockitlaw teenuste kasutamisega peale vastavate muudatuste/täienduste jõustumist.

8 KONFIDENTSIAALSUS

8.1 Pockitlaw ei avalikusta kolmandatele isikutele (sh Pockitlaw teistele kasutajatele) Kasutaja isikuandmeid, mis on talle teatavaks saanud Kasutaja poolt pockitlaw keskkonna kasutajaks registreerimisel või Veebilehe kasutamise käigus, v.a juhul, kui avaldamine toimub Kasutaja nõusolekul või andmete avaldamise kohustus või õigus tuleneb õigusaktidest või Kasutustingimustest.
8.2 Kasutajaks registreerimisega annab Kasutaja pockitlaw-le nõusoleku oma isiku- (v.a. delikaatsed isikuandmed), pädevus- ja kontaktandmete töötlemiseks ulatuses mis on vajalik  teenusepakkumise infotehnoloogilises tuvastus/selektsiooniprotsessis. Kasutajal on õigus nõuda enda kohta kogutud isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kustutamist.
8.3 Pockitlaw-l on õigus Kasutaja nõusolekuta koguda seoses pockitlaw keskkonna kasutamisega andmeid, millised on vajalikud pockitlaw arendamiseks ning neid pockitlaw keskkonna edasiarendajale edastada.
8.4 Pockitlaw-l on õigus Kasutajate andmeid kasutada kommertsteadaannete, otsepostituste ja teabe edastamiseks pockitlaw toodete, teenuste ja tegevuse kohta ilma Kasutaja sellekohase eelneva nõusolekuta.
8.5 Pockitlaw on rakendanud vajalikud tehnilised, füüsilised ja korralduslikud turvameetmed Kasutajate andmete ja kaitsmiseks ebaseadusliku töötlemise eest.

9 AUTORIÕIGUSED JA INTELLEKTUAALNE OMAND JA KÜPSISED

9.1 Kasutajad mõistavad on teadlikud ja nõustuvad, et:
9.1.1 intellektuaalne omand on  pockitlaw keskkonna sisu, sh, kuid mitte ainult, selle kujundus, graafiline lahendus, kujutised, tekst, kood, domeeninimi jm autoriõigused, ärinimed, kaubamärgid jm intellektuaalne omand ning muu omand selles (edaspidi „intellektuaalne omand“) on täielikult Pockitlaw;
9.1.2 Kasutaja ja/või kolmas isik ei või pockitlaw intellektuaalset omandit mis tahes viisil reprodutseerida, levitada, tõlkida, muuta, töödelda, luua sellest tuletatud teoseid, avalikult esitada, taasesitada, üldsusele eksponeerida, edastada, teha üldsusele kättesaadavaks, võõrandada, müüa, litsentseerida jmt, kui selleks ei ole Pockitlaw eelnevat kirjalikku nõusolekut või kui seaduses ei ole sätestatud teisiti;
9.1.3 kogu pockitlaw keskkonna intellektuaalne omand on kaitstud siseriiklike ning rahvusvaheliste intellektuaalomandi kaitset reguleerivate õigusaktidega;
9.1.4 Pockitlaw kasutab keskkonnas avaldatavat tellimus- ja pakkumusalast teavet piiriüleselt;
9.1.5 Pockitlaw keskkonnas võidakse kasutada analüüsiküpsiseid. Analüüsiküpsised on väikesed failid, mis laaditakse alla kasutaja seadmele veebilehtede poolt, mida kasutaja külastab. Analüüsiküpsiste kasutamise eesmärk on eristada Kasutajat Pockitlaw külastavatest teistest isikutest ning suurendada seeläbi saadud informatsiooni abil Pockitlaw kasutusmugavust;
9.1.6 Kasutajal on õigus oma seadmes salvestatud küpsised blokeerida, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi Pockitlaw  keskkond korrektselt töötada ja/või osad funktsioonid ei pruugi Kasutajale kättesaadavad olla.

10 LÕPPSÄTTED

10.1 Käesolevad kasutustingimused kehtivad Kasutaja poolsest pockitlaw keskkonna kasutamisest kogu kasutamisest tuleneva õigussuhte kehtivuse aja.
10.2 Pockitlaw ja Kasutaja vaheline suhtlus ja andmeside toimub keeles, millise Kasutaja valib. Kui keelevalimis puudub Kasutajale sobiv suhtluskeel, toimub suhtlus inglise keeles.
10.3 Juhul, kui mõni kasutustingimuste säte on vastuolus kehtivate õigusaktidega või muul põhjusel tühine, siis ei mõjuta see ülejäänud kasutustingimuste sätete kehtivust.
10.4 Kasutaja ja pockitlaw vahelisele õigussuhtele kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.
10.5 Pockitlaw on õigus käesolevaid kasutustingimusi ja hinnakirja igal ajal muuta, mistõttu Kasutaja võtab endale pockitlaw keskkonna mistahes viisil kasutamisega kohustuse kasutustingimusi ja hinnakirja regulaarselt kontrollida. Muudetud kasutustingimused ja hinnakiri avaldatakse veebilehel pockitlaw ja need muutuvad kehtivaks veebilehel avaldamisest alates. Pockitlaw keskkonna kasutamine loetakse Kasutaja nõustumuseks järgida selle kasutamise ajal kehtivaid kasutustingimusi ning pockitlaw  keskkonnas olevaid selgitusi ja juhendeid, samuti hinnakirja, sh muutunud kasutustingimusi, selgitusi, juhendeid ja muutunud hinnakirja.
10.6 Kasutajal on igal ajal õigus pockitlaw kasutajaleping üles öelda.